SQL Server 存储层级数据实现无限级分类

由于数据库存储的数据都是以平面方式存储,所以目前大部分论坛和其他程序都是用递归来展现层次数据的,如果分类的层次十分深的话那么使用的递归次数相当可观,对性能的影响也非常大。最近要做一个分类信息的平台就遇到这个问题了,那么如何实现快速的展现分层数据呢?MYSQL 的开发者帮我们想到了一个算法,这个算法目前唯一的问题就是尚未实现分类排序,我们可以通过右值的反向排序实现先入先出的排序。在这里我们需要了解的是如何用 SQL Server 来实现,我们就以省市县数据库为例来实现:

如图所示我们将一个树节点的左右各编上号码,就可以看出一些规律,山西的左右值为(8,17),那么所有左值大于8,右值小于17的节点都是属于山西的子节点。稷山县的左右值为(14,15),那么他的所有父节点就是左值小于14,右值大于15的节点,怎么样,用这个方法实现的无限级分类性能绝对是顶呱呱的。一次查询就可以查出属于某个节点的数据以及他子节点的数据。这个算是我见过性能最高的无限级分类算法。其他算法跟这个对比基本没有任何优势。
我们先建立一个数据表,结构如下图(LID 为左值,RID 为右值,Tree 为节点深度,Name 和 ID 就不多说了,节点的索引和名称)

我们可以使用下面的存储过程来获得一个节点和其子节点:

CREATE PROCEDURE CLSP_ZoneSelect (
   @Root INT, 
   @Tree INT ) 
AS
   SELECT Z.ID,Z.Tree,Z.Name
   FROM CL_ZoneData AS Z,CL_ZoneData AS P
   WHERE  P.ID = @Root
       AND Z.LID >= P.LID AND Z.RID
       AND (@Tree = 0 OR Z.Tree
   ORDER BY Z.LID ASC 
GO

我们可以用下面这个存储过程来在一个节点下插入新的子节点:

CREATE PROCEDURE CLSP_ZoneInsert (
   @Root INT,
   @Name NVARCHAR(50) )
 AS
   DECLARE @RID AS INT,@NID AS INT,@Tree AS INT
   SET @RID = 1
   SET @NID = 0
   SET @Tree = 1
   SELECT @RID = RID, @Tree = Tree + 1
   FROM CL_ZoneData WHERE ID = @Root
   IF @Root = 0 OR @RID > 1
   BEGIN
     UPDATE CL_ZoneData SET RID = RID + 2 WHERE RID >= @RID
     UPDATE CL_ZoneData SET LID = LID + 2 WHERE LID > @RID
     INSERT INTO CL_ZoneData(LID,RID,Tree,Name)
     VALUES (@RID,@RID + 1,@Tree,@Name)
      SET @NID = SCOPE_IDENTITY()
   END
   SELECT @NID
 GO

删除一个节点可以用下面的存储过程:

CREATE PROCEDURE CLSP_ZoneDelete ( 
   @ID INT )  AS
   DECLARE @LID AS INT, @RID AS INT, @WID AS INT, @DID AS INT
   SET @DID = 0 
   SELECT @DID = ID, @LID = LID, @RID = RID, @WID = RID - LID + 1 FROM CL_ZoneData WHERE ID = @ID 
   IF @DID != 0 
   BEGIN 
    DELETE FROM CL_ZoneData WHERE LID BETWEEN @LID AND @RID 
    UPDATE CL_ZoneData SET RID = RID - @WID WHERE RID > @RID 
    UPDATE CL_ZoneData SET LID = LID - @WID WHERE LID > @RID 
   END 
   SELECT @DID 
 GO 

发表评论